عشقستان

امروز زدم به سیم آخر و هرچی عکس عشقی باحال دارم واستون رو کردم.

m5.jpg 

شهید حسین رجبی -  شهید سعید طوقانی - حمید داودآبادی

زمستان ۱۳۶۳ - پادگان دوکوهه

اگه بهم غبطه خوردین ایرادی نداره . نوش جونتون!  

فقط احساس ترحم بهم نکنین که بدجوری توی ذوقم می خوره.

/ 0 نظر / 29 بازدید