خاطرات جبهه
 
قالب وبلاگ
نويسندگان

سه‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ 67 ـ و حتي‌ سه‌ ماهه‌ آخر 1366ـ مملو بود از اخبار، و در كنار آن‌ شايعات‌. براي‌ بعضي‌ ازآنها كه‌ مي‌دانستند، جنگ‌ به‌ پايان‌ خود نزديك‌ مي‌شد،ولي‌ براي‌ مردم‌، نشان‌ از شدت‌ جنگ‌ و شقاوت‌ دشمن‌داشت‌. بمباران‌ حلبچه‌ و قتل‌ عام‌ 5000 نفر از سكنه‌عراقي‌ الاصل‌ آنجا با بمبهاي‌ شيميايي‌ توسط‌ رژيم‌صدام‌، زدن‌ هواپيماي‌ مسافربري‌ ايران‌ در خليج‌ فارس‌توسط‌ ناوگان‌ آمريكا، همه‌ و همه‌ از عرض‌ اندام‌ تمام‌ وكمال‌ استكبار جهاني‌ براي‌ به‌ صلح‌ كشاندن‌ جنگ‌بود.جنگي‌ كه‌ ابرقدرتها به‌ خيال‌ فتح‌ سه‌ روزه‌ تهران‌، به‌كشور ما تحميل‌ كردند و صدام‌ عفلقي‌ را چونان‌درنده‌اي‌ وحشي‌، به‌ جان‌ ملت‌ ايران‌ انداختند؛ ولي‌ ازهمان‌ آغازين‌ روزها، با مقاومت‌ مردمي‌ در خرمشهر،آبادان‌ و... دريافتند كه‌ حداقل‌ 50% از نقشه‌ و طرحشان‌كه‌ همراهي‌ مردم‌ عرب‌ زبان‌ خوزستان‌ با متجاوزين‌ بود،به‌ پوچي‌ گرائيده‌ است‌.
به‌ هر حال‌، جنگ‌ در تيرماه‌ سال‌ 67 با پذيرش‌قطعنامه‌ 598 از سوي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، به‌ پايان‌ظاهري‌ رسيد. دو سال‌ بعد آزادگان‌ باز گشتند، ولي‌ بسيارنكته‌ ناگفته‌ و مبهم‌ در اين‌ پرونده‌ هشت‌ ساله‌ پنهان‌است‌. باقي‌ ماندة‌، اسرا چه‌ شدند، علل‌ اصلي‌ پذيرش‌قطعنامه‌ كه‌ امام‌ به‌ مردم‌ گفت‌ كه‌ بعدها مسئولين‌مملكتي‌ توضيح‌ خواهند داد و... مسائلي‌ است‌ كه‌ باگذشت‌ 14 سال‌ از پايان‌ جنگ‌، بد نيست‌ مسئولين‌ امربراي‌ مردم‌ توضيح‌ دهند. هر چه‌ باشد همين‌ مردم‌ بودندكه‌ با پيروي‌ از رهبر و امام‌ خويش‌ هشت‌ سال‌ تمام‌،پوزه‌ متجاوزين‌ را به‌ خاك‌ ماليدند و در آخر، آنان‌ را بادستي‌ خالي‌ و ملتي‌ فاجعه‌ ديده‌ به‌ خانه‌ شان‌بازگرداندند.
آنچه‌ در پي‌ مي‌آيد، فقط‌ و فقط‌ شايعاتي‌ است‌ كه‌در آن‌ ايام‌ بر سر زبانها بود. صف‌ نان‌ و گوشت‌، پادگانها،مساجد و حتي‌ صفوف‌ رزمندگان‌، مراكزي‌ بود كه‌ اين‌شايعات‌ بيشتر به‌ گوش‌ مي‌رسيدند. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌كذب‌، يا صحت‌ و سقم‌ بعضي‌ از اين‌ شايعات‌ در طي‌اين‌ چهارده‌ سال‌ به‌ خوبي‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

* چندي‌ قبل‌ از عمليات‌ والفجر 10 ـ زمستان‌ 66ـ كه‌ در شمالغرب‌ كشور انجام‌ شد و نيروهاي‌ اسلام‌موفق‌ شدند شهرهاي‌ حلبچه‌، خُرمال‌ و... را آزاد كنند،در جبهه‌ها اين‌ زمزمه‌ افتاد كه‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ دريك‌ ديدار خصوصي‌ گفته‌ است‌:
ـ به‌ زودي‌ خداوند دو نعمت‌ را از ما خواهد گرفت‌،يكي‌ نعمت‌ جنگ‌ و ديگري‌ نعمت‌ شهادت‌.
* اوائل‌ سال‌ 67 ، پس‌ از انتخاباتي‌ كه‌ در آن‌ روزهاانجام‌ شد، وزير كشور در تلويزيون‌ اعلام‌ كرد
ـ تعداد... رزمنده‌ در شهر آزاد شده‌ فاطميه‌ (فاو) درانتخابات‌ شركت‌ كرده‌ و آراء خود را در صندوق‌ ريخته‌اند.
البته‌ ايشان‌ تعداد افراد را اعلام‌ كرده‌ بود.
* در برنامه‌ اخبار استانها، كه‌ بعد از ظهرها ازتلويزيون‌ پخش‌ مي‌شود، مصاحبه‌اي‌ با مسئول‌مهندسي‌ رزمي‌ يكي‌ از ارگانها شد كه‌ وي‌ ضمن‌ نشان‌دادن‌ تصاوير منطقه‌ (تصوير تلويزيوني‌) موانع‌ و ميادين‌مين‌ و كانالهاي‌ ايجاد شده‌ در منطقه‌ براي‌ مقابله‌ باتحركات‌ دشمن‌، توضيحات‌ هر چه‌ لازمتر را داد و اينكه‌عرض‌ و طول‌ كانالها چند متر است‌ و سيم‌هاي‌ خاردار ازنوع‌ حلقوي‌، فرشي‌ و... هستند.
* عراق‌ دهها موشك‌ شيميايي‌ دور برد براي‌ حمله‌به‌ تهران‌ آماده‌ كرده‌ است‌. همه‌ ارگانها، نهادها ووزارتخانه‌ها، امكانات‌ خود از قبيل‌ خودروهاي‌ سواري‌ واتوبوس‌ را براي‌ انتقال‌ سريع‌ مردم‌ تهران‌ به‌ خارج‌ ازشهر ـ در صورت‌ حمله‌ شيميايي‌ ـ به‌ حال‌ آماده‌ باش‌ درآورده‌اند.
* آمريكا هر لحظه‌ دنبال‌ بهانه‌ مي‌گردد ومي‌خواهد براي‌ اعمال‌ فشار به‌ ايران‌ براي‌ پايان‌ دادن‌به‌ جنگي‌ كه‌ به‌ ضرر متحدان‌ آمريكا در منطقه‌ تمام‌شده‌ است‌، نيروهاي‌ نظامي‌ خود را وارد عمل‌ كند وتهاجم‌ گسترده‌ و سنگيني‌ به‌ ايران‌ انجام‌ دهد.
* حمله‌ موشكي‌ به‌ هواپيماي‌ مسافربري‌ ايران‌ وبه‌ شهادت‌ رساندن‌ 290 مسافر مظلوم‌ آن‌، توسط‌ ناوآمريكايي‌ «وينسنس‌» براي‌ زهر چشم‌ گرفتن‌ از ايران‌بوده‌ و اينكه‌ اعلام‌ كنند: ما براي‌ فشار آوردن‌ به‌ شما،همه‌ چيز را زير پا مي‌گذاريم‌ و اگر لازم‌ شود بدتر از اين‌را هم‌ انجام‌ خواهيم‌ داد.
* با حمله‌ عراق‌ به‌ شهر فاو، اعلام‌ شد كه‌ هلي‌كوپترهاي‌ آمريكايي‌ در اين‌ حمله‌ نقش‌ فعالي‌ داشته‌اندو با «هلي‌ برن‌» (انتقال‌ نيروهاي‌ عراقي‌ با هلي‌ كوپتر ازجزيره‌ بوبيان‌ كويت‌ به‌ پشت‌ مواضع‌ ايران‌ در فاو) آنان‌ رادر بازپس‌گيري‌ آنجا كمك‌ كرده‌اند.
* باوجودي‌ كه‌ نيروهاي‌ عراقي‌ شهر فاو را تصرف‌كرده‌اند، نيروهاي‌ لشكر 25 كربلا چندين‌ روز درنخلستانهاي‌ ساحل‌ اروند رود، مردانه‌ مقاومت‌ كرده‌اندتا اينكه‌ به‌ آنها دستور عقب‌ نشيني‌ كامل‌ داده‌ شده‌است‌.
* عراق‌ در حمله‌ به‌ شهر فاو از بيشترين‌ حجم‌بمباران‌ شيميايي‌ استفاده‌ كرده‌ است‌، به‌ حدي‌ كه‌ تاحدود يك‌ هفته‌ الي‌ ده‌ روز پس‌ از تصرف‌ آنجا،نيروهاي‌ پدافند عراق‌ به‌ پاكسازي‌ شيميايي‌ و رفع‌آلودگي‌ منطقه‌ مشغول‌ بوده‌اند و در طي‌ اين‌ مدت‌ هيچ‌خبرنگاري‌ نتوانسته‌ است‌ وارد شهر شود.
* عراق‌ به‌ تقليد از ايران‌ و با استفاده‌ از تاكتيك‌«بسيج‌ عليه‌ بسيج‌» دست‌ به‌ تشكيل‌ «قواة‌محمدرسول‌ الله‌(ص‌)» با تعداد يكصد هزار نفر زده‌است‌ و اين‌ درست‌ مانند سپاه‌ يكصد هزار نفري‌ محمدرسول‌ الله‌(ص‌) است‌ كه‌ ايران‌ براي‌ اعزام‌ آنان‌ تبليغ‌مي‌كرد.
* از ميان‌ يكصد هزار نفر نيروهاي‌ محمدرسول‌الله‌ عراق‌، ده‌ هزار نفر فقط‌ يگانهاي‌ خط‌ شكن‌ راتشكيل‌ مي‌دهند و اولين‌ حمله‌ آنان‌ به‌ شهر فاو بوده‌است‌ و بلافاصله‌ پس‌ از اين‌ حمله‌ و شكستن‌ خط‌دفاعي‌ ايران‌، با هلي‌ كوپتر با سرعت‌ هر چه‌ تمامتر به‌منطقه‌اي‌ ديگر جهت‌ حمله‌ اعزام‌ شده‌اند.
* عراق‌ با استفاده‌ از تاكتيك‌ «بسيج‌ عليه‌ بسيج‌»دست‌ به‌ استفاده‌ از روشهايي‌ براي‌ بالا بردن‌ روحيه‌معنوي‌ ارتش‌ خود زده‌ است‌ و عملياتهاي‌ خود را كه‌ تاپيش‌ از آن‌ «نبرد جزائر»، «ام‌المعارك‌»، «نبرد شرق‌دجله‌» و... نام‌ داشت‌، به‌ «رمضان‌ المبارك‌» و «توكلت‌علي‌ الله‌» تغيير نام‌ داده‌ است‌.
* عراق‌ در روزهاي‌ منتهي‌ به‌ 27 تير ماه‌ سال‌ 67 ،در حملات‌ خود، از اعدام‌ اسرا ـ مثل‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ درعمليات‌ خيبر، بدر، والفجر مقدماتي‌ و... بسيار مشاهده‌مي‌شد ـ خودداري‌ كرده‌ و به‌ دنبال‌ بالا بردن‌ آمار اسراي‌ايراني‌ است‌ تا در تبادل‌ احتمالي‌ِ آنها، كم‌ نياورد.
* ايران‌ چند روز قبل‌ از حمله‌ عراق‌ به‌ جزايرمجنون‌، توپخانه‌، تانكها و مهمات‌ را از آنجا تخليه‌ كرده‌است‌ ولي‌ با وجود اين‌، عراق‌ طي‌ عمليات‌ آب‌ و تاب‌داري‌ آنجا را پس‌ گرفت‌.
* در شهر فاو در آن‌ سوي‌ اروند رود، كه‌ به‌ شبكه‌مخابراتي‌ و برق‌ منطقه‌اي‌ ايران‌ متصل‌ شده‌ بود،بيمارستان‌ مجهزي‌ بنا شده‌ بود كه‌ سالم‌، همراه‌ با كل‌تجهيزات‌، به‌ تصرف‌ عراق‌ در آمده‌ است‌.
* صدام‌ براي‌ بالا بردن‌ روحيه‌ نيروهايش‌،دستوراتي‌ صادر كرده‌ است‌، از جمله‌ اينكه‌: «هر سربازكه‌ به‌ مرخصي‌ مي‌رود، اهالي‌ محل‌ موظف‌ هستند ازفاصله‌ زيادي‌ تا محل‌ زندگي‌اش‌، سرباز را بر دوش‌بگيرند و در حالي‌ كه‌ كوچه‌ و خيابان‌ آذين‌ بندي‌ شده‌است‌، از وي‌ تا دم‌ در خانه‌اش‌ استقبال‌ كنند.»
* عراق‌ با انتقال‌ نيروهايش‌ توسط‌ هلي‌ كوپتر وپياده‌ كردن‌ آنان‌ در قرارگاه‌ كربلا در جنوب‌ كشور(نزديك‌ آبادان‌) آنجا را به‌ محاصره‌ كامل‌ درآورده‌ است‌و در حالي‌ كه‌ سعي‌ مي‌كرده‌ از كشتن‌ نيروهاي‌ ايراني‌خودداري‌ كند و آنها را به‌ اسارت‌ در آورد، يكي‌ ازفرماندهان‌ قرارگاه‌، كه‌ در آنجا بوده‌، با وجود روشنايي‌روز و محاصره‌ كامل‌ قرارگاه‌، چندتايي‌ از نيروهاي‌خودي‌ را همراه‌ خود از محاصره‌ عراقيها خارج‌ كرده‌ وسالم‌ به‌ ديگر نيروها پيوسته‌است‌.
* صدام‌ در حضور خبرنگاران‌، رئيس‌ بيمارستاني‌را كه‌ در آنجا نسبت‌ به‌ يكي‌ از مجروحين‌ جنگي‌، كمكهاو مداواي‌ لازم‌ و در حد بالا انجام‌ نشده‌، از پنجره‌ طبقه‌سوم‌ بيمارستان‌ پرت‌ كرده‌ و كشته‌ است‌ تا رضايت‌مجروح‌ را جلب‌ كند.
* عراق‌ در منطقه‌ «ام‌القصر»، منطقه‌اي‌ را شبيه‌فاو بنا كرده‌ است‌ و نيروهاي‌ رزمي‌اي‌ كه‌ وظيفه‌ تصرف‌فاو را بر عهده‌ دارند، ماهها در آنجا به‌ آموزش‌ و مانوربراي‌ چگونگي‌ عمليات‌ بازپس‌گيري‌ مشغول‌ بوده‌اند.
* عراق‌ براي‌ حمله‌ منافقين‌ به‌ ايران‌، تميزترين‌سلاح‌ و مطمئن‌ترين‌ خودروها و نفربرها را در اختيارآنان‌ گذاشته‌ است‌؛ در حالي‌ كه‌ مشابه‌ آنان‌ در طول‌جنگ‌، بين‌ نيروهاي‌ عراق‌ كمتر ديده‌ مي‌شود؛ از جمله‌وانت‌ تويوتاهاي‌ دو كابينه‌ و فرمان‌ هيدروليك‌ كه‌اطراف‌ آن‌ را سپر محكمي‌ از سرب‌ پوشانده‌ بود تا نفرات‌عقب‌ ماشين‌ را از اصابت‌ تير و تركش‌ مصون‌ بدارد.نفربرهاي‌ دجله‌، لباسهاي‌ نوي‌ مدل‌ آمريكايي‌ سبزرنگ‌ و... به‌ حدي‌ كه‌ تجهيزات‌ به‌ غنيمت‌ در آمده‌ نشان‌مي‌داد همه‌ اينها يكي‌ دو روز قبل‌ از حمله‌ از لاي‌ زرورق‌در آمده‌اند.

[ ۱۳۸۱/۱۱/٢٩ ] [ ٧:۳۱ ‎ق.ظ ] [ حمید داودآبادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

رزمنده، جانباز، عکاس، خبرنگار، محقق و نویسنده دفاع مقدس مسئول صفحه "از معراج برگشتگان" نشریه "فرهنگ آفرینش" سردبیر مجله تخصصی اسناد "پانزده خرداد" سردبیر مجله دفاع مقدس "فکه" همکار نشریات: جمهوری اسلامی - کیهان - شلمچه - جبهه - صبح دوکوهه - عاشورا - یاد ماندگار - پلاک هشت – پیک - امتداد و ... مدیر مسئول سایت های: WWW.SAJED.IR و WWW.4DIPLOMATS.COM کتاب‌های منتشر شده: - آیا می‌دانید؟: نکاتی جالب از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس - از معراج برگشتگان: خاطرات کودکی، انقلاب، جنگ - پاره‌های پولاد: تاریخ عملیات شهادت طلبانه در لبنان - پرواز پروانه‌ها: زندگی‌نامه سرداران شهید حسین قجه‌ای، رضا چراغی، علی‌اکبر حاجی‌پور - تفحص: گزارش و خاطرات عملیات تفحص و کشف شهدا - تفحص: گزارش و خاطرات عملیات تفحص و کشف شهدا (چاپ دوم با شکل جدید) - حماسه ذوالفقار: زندگی‌نامه سرداران شهید یوسف کابلی، علی‌رضا ناهیدی، محسن نورانی - خاطرات انقلاب اسلامی: مجموعه خاطراتی از انقلاب اسلامی - خاطرات شکنجه: مجموعه خاطراتی از شکنجه در زندان‌های حکومت پهلوی - دجله در انتظار عباس: زندگی‌نامه سردار شهید عباس کریمی - دفاع مقدس در اینترنت: نشانی سایت ها و وبلاگ های دفاع مقدس و ضدصهیونیستی - دیدم که جانم می رود: خاطرات شهید مصطفی کاظم زاده - ستارگان درخشان تاریخ: وصیت‌نامه شهدای مقاومت اسلامی لبنان - سید عزیز: زندگی نامه خودگفته سیدحسن نصرالله - کمین جولای 82: روزشمار گروگان‌گیری دیپلمات ‌های ایرانی در لبنان - یاد ایام: متن کامل خاطرات حضور در جبهه از سال 1360 تا 1367- - یاد یاران: خاطرات حضور در جبهه - القصة الکاملة للاستشهادیین فی لبنان (ترجمه عربی "پاره های پولاد" چاپ لبنان) - : AMBUSH OF JULY1982 ترجمه انگلیسی "کمین جولای 82" به زودی منتشر می‌شود: - تبسم‌های جبهه: خاطرات شاد و شیرین دفاع مقدس - داستان دوکوهه: داستانی برای کودکان - روزی روزگاری جنگی: خاطرات اشکی دفاع مقدس - قاتل سلمان رشدی: زندگی‌نامه شهید "مصطفی مازح" - من قاتل پسرتان نیستم: خاطرات لحظات شهادت دوستان و ...
موضوعات وب
آرشيو مطالب
صفحات دیگر
امکانات وب