جناب داود آبادی سلام
صحبت از خاطرات شهید دکتر بهشتی شد منم خاطره ای داشتم که شاید گفتنش تو این پست خالی از لطف نباشه :
آیت اله بهشتی یه سخنرانی در دانشکده فنی .. داشت. من و پسر دائی ها و پسر خاله هام در مقطع راهنمائی بودیم. جمعیت عظیمی عاشقانه در مصلای شهر پای صحبت دکتر نشسته بودن و ما بی توجه به سخنرانی دنبال نقشه ای بودیم که در اون جمعیت عظیم رو در رو شهید بهشتی رو ببینیم. طراح این عملیات ایذائی پسر دائی بزرگم بود که الان بدون ادعا در درس خارج حوزه است. ایشون گفت ما باید کنار ماشین ایشون پرسه گردی کنیم.
وقتی سخنرانیش تموم شد سریع میره اونوقت ما می پریم جلو ماشین و می بینیمش همینطور هم شد. نقشه مون گرفت دکتر آرام با محافظاش به سمت یه لندور آهوی آبی رنگ رفت. پسر دائی ام احساساتی شد و پرید جلو و گفت :
- درود بر بهشتی
ما هم شیر شدیم و اومدیم جلو و می گفتیم :
- درود بر بهشتی
حدود هفت هشت نفری بودیم.
بهشتی دستی به سرمون کشید و به تک تکمون دست داد. در همین حال یکی از محافظاش گفتند حاج آقا حالا شلوغ میشه و درب ماشینو باز کردن و شهید بهشتی رو بداخل هدایت کردند و ما رو از ماشین دور می کردن. ولی ما سمج تر از این حرفا بودیم و همراه ماشین می رفتیم و می گفتیم :
- درود بر بهشتی
ماشین دنده یک با سرعت 15 تا 20 می رفت دکتر شیشه رو پائین کشید و خطاب به پسر بچه های پاپتی که همراه ماشینش می دویدن گفت :
- درود بر شماها
بهشتی می خندید ما می گفتیم :
- درود بر بهشتی
بهشتی با اون صدای رساش بلند می گفت :
- درود بر شماها
محافظاش که خیلی خشن و جدی بودن نرم شدن و می خندیدند. ما هم دیگه رومون باز شده بود و دست و عبای شهید بهشتی رو گرفتیم و می گفتیم :
- درود بر بهشتی
حالا مثل دسته های سینه زنی، دو گروه شده بودیم :
محافظا و راننده و خود شهید بهشتی می گفتند :
- درود بر شماها
ما می گفتیم :
- درود بر بهشتی
دیگه رسیده بودیم به سر در ورودی دانشکده فنی. این بار با سرعت گیر نگهبانا جلومون گرفته شد. اینقدر شورو ذوق داشتیم که شاید کیلومترها می رفتیم و بدون خستگی می گفتیم :
- درود بر بهشتی
ولی حالا خیلی حیفه که باید بگیم :
- سلام و درود بر روح پاک شهید بهشتی
اون خاطره تا هفته ها شارژمون کرده بود.
اون برخورد شیرین احساسی دو نفر از ما که سنشون بیشتر بودو جبهه ای کرد.
حالا اون دو نفر هم در بهشتن و می گن :
- درود بر بهشتی
بهشت رو به بها می دن نه به بهونه.
رضا راد
www.rezarad52.blogfa.com