به لطف خدا و با ياری عزيزان « فرهنگ سرای پايداری » کتاب « کمين چهارم جولای » حاوی روزشمار گروگان گيری جهار ديپلمات ايرانی در لبنان با نگاهی به اخبار مطبوعات و رسانه های خبری از ۱۴ تير ماه ۱۳۶۱ ( چهارم جولای ۱۹۸۲ ) تا آخرين روزهای سال ۱۳۸۴ از سوی فرهنگ سرای پايداری منتشر می شود .

به لطف خدا پس از چند سال تلاش توانستم اين کتاب را به چاپخانه بسپارم .

تا چه قبول افتد .

اين کتاب در بيست و چهارمين سالگرد گروگان گيری چهار عزيز ايرانی منتشر می شود .